عطرهای کهنسال
عطرهای کهنسال

عطرهای کهنسال

نشر آنیما
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

بهار شو!
و در حیاطِ دوردستِ من
به معدن های پروانه فکر کن
به پیراهنی که بی تو
خاکِ تمام جهان را گرفته است...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین