سربازها با گلوله تانگو می رقصند
سربازها با گلوله تانگو می رقصند

سربازها با گلوله تانگو می رقصند

نشر آنیما
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: محمد زارع

هیچ کدام از ما عاشق نبودیم
حتی آسمان
که لحظه ای خورشید در دلش می تپید
و لحظه ای دیگر ماه!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین