راوی نامطمئن
راوی نامطمئن

راوی نامطمئن

نشر آنیما
حامد ابراهیم‌پور
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: حامد ابراهیم پور

دست هایم کجاست؟
دانشگاه امیرکبیر که حمام نداشت
کجای این شعر
رگم را زده اند که در تاریکی نفهمیدم...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین