دیالکتیک رنج
دیالکتیک رنج

دیالکتیک رنج

نشر آنیما
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

پدربزرگ می خواست قانعم کند
که هیچ پرنده ای
روی دیوار رمی جمرات نمی نشیند
مشتی سنگ اما
حرفش را بُرید...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین