این نوشته ها
این نوشته ها

این نوشته ها

نشر آنیما
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

اگرچه نیست امید رسیدن، اما من
دلم به آخرِ این قصه باز خوشبین است
صدام کن که پر از تلخی ام، نمی دانی
که از زبانِ تو نامم چقدر شیرین است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین