گروس عبدالملکیان شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
پذیرفتن

پذیرفتن

چشمه ۸۵,۰۰۰ ریال
حفره‌ها

حفره‌ها

چشمه ۷۵,۰۰۰ ریال
رنگ‌های رفته‌ی دنیا: گزیده‌ای از پرنده‌ی پنهان

رنگ‌های رفته‌ی دنیا: گزیده‌ای از پرنده‌ی پنهان

چشمه ۹۵,۰۰۰ ریال
هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

چشمه ۲۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین