گروس عبدالملکیان شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
هردو نیمه ماه تاریک است

هردو نیمه ماه تاریک است

چشمه ۷۰۰,۰۰۰ ریال
حفره‌ها

حفره‌ها

چشمه ۱۶۰,۰۰۰ ریال
سه‌گانه‌ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی

سه‌گانه‌ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی

چشمه ۱۸۰,۰۰۰ ریال
پذیرفتن

پذیرفتن

چشمه ۱۶۰,۰۰۰ ریال
رنگ‌های رفته‌ی دنیا: گزیده‌ای از پرنده‌ی پنهان

رنگ‌های رفته‌ی دنیا: گزیده‌ای از پرنده‌ی پنهان

چشمه ۱۷۰,۰۰۰ ریال
هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

چشمه ۷۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین