فاضل نظری شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
اکنون

اکنون

سوره مهر ۷۵۰,۰۰۰ ریال
ضد

ضد

سوره مهر ۸۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب

کتاب

سوره مهر ۷۵۰,۰۰۰ ریال
گریه های امپراتور

گریه های امپراتور

سوره مهر ۷۵۰,۰۰۰ ریال
آن ها

آن ها

سوره مهر ۸۵۰,۰۰۰ ریال
اقلیت

اقلیت

سوره مهر ۷۵۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین