مار در معبد
مار در معبد

مار در معبد

نشر نگاه
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

نمایش نامه‌ای ۴ پرده‌ای.
ماجرا در مورد مردم جامعه‌ای است که فقیر و جاهلند و به همین دلیل فریب وعده‌های سوداگری را خورده و اموالشان به باد می‌رود . آنها برای دادخواهی به سوی حاکم می‌روند و حاکم متوجه هوش سوداگر می‌شود … .
(میدانچه. خانه سوداگر در روبه‌رو و دو سکو در طرفین، چند کوچه از چند طرف به میدانچه جلوى خانه مى‌رسد. در نیمه‌باز است. پادوى اول و دوم جلو سکوها پشت پیشخوانى ایستاده‌اند. هر کدام یک‌دسته ورقه به‌دست دارند که مرتب به‌هم مى‌زنند. پرده باز مى‌شود. پادوها چند لحظه به تماشاچى‌ها خیره‌اند و بعد یک‌مرتبه رو به حضار)
پادوى اول(با فریاد) آهاى ملت، آهاى ملت بیچاره، ملت گرسنه، ملت بینوا، دیگه دوره نکبت و مذلت تموم شد. از این به بعد دیگه کسى نباید ماتم یه لقمه نونو بگیره. انجمن کمک مى‌کنه به فقرا، بیچاره‌ها، قحطى کشیده‌ها، ظلم‌دیده‌ها، زجرکشیده‌ها کمک مى‌کنه. آرد مى‌ده، شکر مى‌ده، قند مى‌ده، روغن مى‌ده، و همه‌اش مجانى، به همه چیز بدین مژده مى‌ده، آهاى فقرا، بیچاره‌ها. گداگشنه‌ها.
پادوى دوم(با فریاد) آهاى مردم. کجایین، دیگه گذشته‌ها گذشت
که گشنگى مى‌خوردین، قحطى مى‌کشیدین، بیچاره بودین، انجمن کمک مى‌کنه، احسان مى‌کنه، آرد مفتى،
روغن مفتى، شکر مفتى، برنج و صابون و نفت مفتى آهاى‌هاى (ساکت مى‌شود هر دو چند لحظه دوروبر میدان را نگاه مى‌کنند و منتظر مى‌شوند.)

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین