تحیر
تحیر

تحیر

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: حمیدرضا برقعی ، حمیدرضا برقعی

تازه این اول قصه ست حکایت باقی ست
ما همه زنده به آنیم که رجعت باقی ست

رفته ساقی که قدح پر کند و برگردد
عرش را غرق تحیر کند و برگردد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین