نی انتشارات
آثار موجود در ویترین
فلسفه هنر

فلسفه هنر

نی ۸۶۰,۰۰۰ ریال
شب پرستاره

شب پرستاره

نی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری

نی ۷۸۰,۰۰۰ ریال
جهان اسپینوزا

جهان اسپینوزا

نی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پری دریایی

پری دریایی

نی ۴۶۰,۰۰۰ ریال
شب جهان

شب جهان

نی ۸۸۰,۰۰۰ ریال
قتل به روایت پو

قتل به روایت پو

نی ۵۵۰,۰۰۰ ریال
تابلو

تابلو

نی ۴۵۰,۰۰۰ ریال
اما و جین آستین

اما و جین آستین

نی ۲۴۰,۰۰۰ ریال
فرانکنشتاین (نی)

فرانکنشتاین (نی)

نی ۳۲۰,۰۰۰ ریال
فرصت های بزرگ

فرصت های بزرگ

نی ۳۰۰,۰۰۰ ریال
همبستگی اجتماعی و دشمنان آن

همبستگی اجتماعی و دشمنان آن

نی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
حقیقت و قدرت

حقیقت و قدرت

نی ۳۶۰,۰۰۰ ریال
سیاست و زیبایی شناسی

سیاست و زیبایی شناسی

نی ۲۴۰,۰۰۰ ریال
چگونه لاکان بخوانیم

چگونه لاکان بخوانیم

نی ۳۲۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین