یک صندلی بیهودگی
یک صندلی بیهودگی

یک صندلی بیهودگی

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

دیوانگی کردم و گفتم حرمت دل را نگه دارید
حالا همین یک صحبت جانانه را جدی نمی گیرم

هر کس اگر با هر طربقی دل شکست از من خیالی نیست
دیگر گناه دوست یا بیگانه را جدی نمی گیرم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین