گزینه اشعار عمران صلاحی
گزینه اشعار عمران صلاحی

گزینه اشعار عمران صلاحی

نشر مروارید
قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: عمران صلاحی ، عمران صلاحی

صب زود
وقتی که باد
تو کوچه صداش میاد
می‌رم و فوری درو وامی‌کنم
داد می‌زنم:
- آی نسیم سحری!
یه دل پاره دارم
چن می‌خری؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین