گزینه اشعار سیدعلی صالحی
گزینه اشعار سیدعلی صالحی

گزینه اشعار سیدعلی صالحی

نشر مروارید
قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: سیدعلی صالحی

زندگی
کم نیستند کسانی
که نان غم خستگان می‌خورند و باز
طلبکار طعنه خویش‌اند به گندم بی گناه.
و نیز بسیارند کسانی
که غم نان درمانده‌گان دارند و باز
بدهکار باور باران‌اند به قحطسال این روزگار.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین