چشم های تو روشن بود
چشم های تو روشن بود

چشم های تو روشن بود

نشر مروارید
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ ریال

حتما باید به دنیا می آمدم
و برای تو می مردم
وگرنه زندگی
حتی به شوخی هم
قشنگ نبود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین