چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند؟
چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند؟

چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند؟

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

درک این امر که چرا آدم های خوب، کارهای بد می کنند و چرا ما به خطرناک ترین دشمنان خود تبدیل می شویم یکی از جدی ترین و خطیرترین پرسش هایی است که هر یک از ما ممکن است با خود مطرح کند. کتاب حاضر سفری بینش افزا و چشم گشا برای کنار زدن تاریکی و جهلی گسترده و غالبا ناپیدا است که بر انتخاب هایمان تأثیر می گذارد و بر همه وجوه تجربه حیاتی ما اشراف دارد. این سفر ما را به قلب دوگانگی تاریکی و نور می برد که در ژرفای هستی ما لانه کرده است. این کتاب گفت وگویی چالش برانگیز و در عین حال اجتناب ناپذیر است، زیرا اغلب ما شناختی از کلیت آنچه هستیم، نداریم، مسافات طولانی را درمی نوردیم تا همچنان به دیدن جهان از طریق افق هایی که برای مان آشناست برویم و لازم می دانیم از آن شخصی محافظت کنیم که معتقدیم قرار است خودمان باشد: خوب یا بد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین