پیشامد
پیشامد

پیشامد

نشر نیماژ
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

من به بعضی چهره‌ ها چون زود عادت می‌ کنم
پیش‌ شان سر بر نمی‌ آرم، رعایت می‌ کنم
هم‌ چنان که برگ خشکیده نماند بر درخت
مایه‌ ی رنج تو باشم رفع زحمت می‌ کنم
این دهان باز و چشم بی‌ تحرک را ببخش
آن‌ قدر جذابیت داری که حیرت می‌ کنم
کم اگر با دوستانم می‌ نشینم جرم توست
هر کسی را دوست دارم در تو رویت می‌ کنم
فکر کردی چیست موزون می‌ کند شعر مرا؟
در قدم برداشتن‌ های تو دقت می‌ کنم
یک سلامم را اگر پاسخ بگویی می‌ روم
لذتش را با تمام شهر قسمت می‌ کنم
ترک افیونی شبیه تو اگر چه مشکل است
روی دوش دیگران یک روز ترکت می‌ کنم
توی دنیا هم نشد برزخ که پیدا کردمت
می نیشینم تا قیامت با تو صحبت می کنم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین