پایان نامه ی یک ولگرد
پایان نامه ی یک ولگرد

پایان نامه ی یک ولگرد

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه ای از چند داستان کوتاه که توسط محمد سیدین نوشته شده است. این کتاب در ۵۰۰ نسخه و ۸۰ صفحه توسط نشر مایا چاپ شده است. بخشی از کتاب را با هم بخوانیم :
هم دلشوره دارم، هم ترس و هم تردید. بر همه ی آن ها فائق می آیم و شاسی زنگ را می فشارم، یک گام از کنار در پا پس می کشم از روی احتباط، چون نمی دانم در را چه کسی خواهد گشود.
بسیار واضح و روشن می دانم که از او چه خواهم خواست، چون بارها آن را در ذهنم مرور کرده ام، که چه بگویم و چگونه بگویم. و تقریبا مطئنم که با درخواستم مخالفت نخواهد شد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین