همان همیشگی
همان همیشگی

همان همیشگی

نشر نیماژ
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

کماکان یک نفر دنبال مهتاب است در کوچه
کسی هم بر مقواهای خود خواب است در کوچه

نمیدانم چرا شیخی که ما را برد تا مسجد
کنار کفشهایش فکر محراب است در کوچه؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین