هاویه
هاویه

هاویه

نشر مرکز
قیمت: ۳۲۵,۰۰۰ ریال

... من به داستان به عنوان یك كپی از زندگی نگاه نمی كنم . كپی كردن شكل عادی بخشی از زندگی برای من نویسنده ارزشی ندارد. داستانی كه می نویسم باید جهانی تازه ، شرایطی تازه، داشته باشد. باید اشیا و رفتار اشیا شكل بدیعی به داستان بدهد. باید یك زیبایی تازه خلق كرد. زیبایی كه حتما معنا دار خواهد بود . استمرار در نوشتن به منظور كشف فضا های تازه در حین نوشتن است. چرا كه نوشتن كشف است. ممكن است نویسنده ای در شروع كار كلیت داستانی را در ذهنش نداشته باشد. این خصوصیت شكاف نوشتن است كه اجزا و شكل و پیكره ی داستان را پیدا می كند و در نهایت ایجاد داستان بدیع می كند... همه اینها را باید به صورت یك هارمونی ایجاد كرد. در این هارمونی كلمات هر جزیی، هر تصویری و هر كلمه ای جای خودش را دارد....

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین