نکند باز به سراغ پنحره آمده ای
نکند باز به سراغ پنحره آمده ای

نکند باز به سراغ پنحره آمده ای

نشر مایا
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

چشم هایت را بستی
آنگاه فلسفه این شد
شاید هیچ چیز وجود نداشت
و در این واقعیت مجازی
پلک هایت؛ آخرین امید بشر بود!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین