نویسنده ی کتاب مرده است
نویسنده ی کتاب مرده است

نویسنده ی کتاب مرده است

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

زلزله هیچ تکانی به ما نداد
همه سر جای مان نشسته بودیم
ترسی از مردن نداشتیم

پدر اما
هنوز دلواپس بود
که از روی طاقچه افتاد و شکست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین