نظریه ادبی
نظریه ادبی

نظریه ادبی

نشر مرکز
قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ ریال

گزارشی روشن و تا حد مقدور جامع از موضوع ها و عنوان های مطرح در نظریه ادبی امروز. روی سخن با مخاطبانی است که نظریه ادبی را به شکل تخصصی نخوانده اند اما کنجکاوند که دانش بیشتری درباره آن داشته باشند. نویسنده نظریه را به چند رویکرد یا مکتب رقبت تقسیم نمی کند بلکه مهمترین مقوله های مورد توجه را مطرح و بررسی کرده ، دیدگاه های گوناگون درباره هر یک را معرفی می کند. او از نقش نظریه در اندیشه درباره ادبیات، هویت انسانی، و قدرت زبان سخن می گوید و خواننده را به آسانی با اندیشه هایی که مطالعه فرهنگ و جامعه دا در دو دهه گذشته متحول کرده اند آشنا می سازد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین