نبض تو او را می زند
نبض تو او را می زند

نبض تو او را می زند

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

وجد از حقیقت می طلب، می رو به سمت سرخوشی
دنیا جفای بی امان با قلب محزون می کند

گردونه می گرداندت، اما اگر ساکن شوی
نقش تو را نقش آفرین از صحنه بیرون می کند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین