به نام مرد
به نام مرد

به نام مرد

نشر مایا
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

هیچ وقت با بابا این طور صحبت نکرده بودم. چشماش... نمی تونستم توی چشماش نگاه کنم. همون چشمای همیشه مظلومش! بیچاره بابا، ولی من چی؟ من حق داشتم خودم انتخاب کنم! من خودم انتخاب کرده بودم که با هر تحقیری هم شده با اون مرد زندگی کنم که این روزا رو نبینم ولی بابا...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین