معنای دیگر
معنای دیگر

معنای دیگر

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

تحلیل معانی ضمنی در شعر حسین منزوی
بر اساس نظریه تحلیل گفتمان پل گرایس

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین