مشتری میکده ای بسته
مشتری میکده ای بسته

مشتری میکده ای بسته

نشر نگاه
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

عاشق کسی باشی
که می دانی
هفت سال بعد
تو را خواهد کشت

اما امروز
تو را
عاشقانه در آغوش می کشد
و حاضر است
جانش را فدایت کند
نمیدانم
چرا من را خواهد کشت

آنقدر خوب است
و آنقدر عاشقش هستم
که گاهی فکر می کنم
شاید هفت سال بعد
حق با او باشد…

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین