مخالف خوانی
مخالف خوانی

مخالف خوانی

نشر چشمه
قیمت: ۹۵,۰۰۰ ریال

چشمه جوشید و جویبار نشد
رود کوشید و آبشار نشد

ماهِ نو بردمید و عید نبود
سال نو آمد و بهار نشد

دور خود گشت و دور زد ما را
روزگاری که روزگار نشد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین