به لهجه ی هزاره های عشق
به لهجه ی هزاره های عشق

به لهجه ی هزاره های عشق

نشر مایا
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

مرگ یک ماهی
مرگ یک ماهی نیست
و دست های تو
فقط دست های تو
وزن اضطراب سبز آب هاست
و داستانی
که ظهور آفتاب را
مکرر می کند...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین