قایق، آینه، سیب
قایق، آینه، سیب

قایق، آینه، سیب

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

هیچ خوابی از آینده خبر نمی دهد
توهم ماشین زمان از جهل توست
بیدار شو
و لذت سقوط را حس کن
تا کتاب های فیزیک
به خوشنامی از تو یاد کنند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین