عصیان
عصیان

عصیان

نشر امیرکبیر
قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ریال

آیا کارگران معترض را باید شکنجه کرد؟
این کتاب ماجرای اعتصاب کارگران روزمزد کشاورزی در ناحیۀ خرز در فصل خوشه‌چینی آغاز می‌شود ولی یکی از کارگران بخاطر شکنجه جان خود را از دست می دهد در حالی که دیگران از ترس کلامی بر زبان نمی آورند ولی در این بین......

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین