در صعود ستاره
در صعود ستاره

در صعود ستاره

نشر مایا
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

این کتاب در ۱۰۰۰ نسخه و ۲۴۴ صفحه توسط نشر جمهوری چاپ شده است. بخشی از کتاب را با هم بخوانیم :
صورتش به سمت پنجره برگشت و دست هایش را درار کرد. در بیرون، آخرین برگ های پاییزی که برای گرفتن شاخه های درخت ها تلاش می کردند، به زردی لیمو و به سرخی فلزات زنگ زده بودند.
دست هایی که دراز کرده بود بیشتر از برگ هایی که بیرون در حال فرو ریختن بودند می لرزیدند. بی اختیار دست هایش را در جیبش فرو برد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین