سپینود
سپینود

سپینود

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

باری سوار گُرده‌ی مردم نکرده‌ایم
خود را به نعمتی گذرا گم نکرده‌ایم

دست تهی ما و تهی دستی تنور
یک جو طمع به خرمن گندم نکرده‌ایم

دریای شوربخت و صبوریم سال‌هاست
طوفان چشیده‌ایم و تلاطم نکرده‌ایم

جنگل گواه باش اگر خانه سرد بود
یک شاخه از درخت تو هیزم نکرده‌ایم

زور زبان منطقمان می‌دهد نشان
ما با زبان زور تکلم نکرده‌ایم

از روی خشم سنگ ترازوی عدل را
هرگز نثار شیشه‌ی مردم نکرده‌ایم

با خون دل وضوی عبادت گرفته‌ایم
با خاک هر دیار تیمم نکرده‌ایم

خورشید بر جنازه‌ی ما اعتراف کرد
با شهر بی چراغ تفاهم نکرده‌ایم

ما را به جرم آینه بودن شکسته‌اند
زیرا به روی رنگ تبسم نکرده‌ایم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین