سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳
سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳

سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳

نشر امیرکبیر
قیمت: ۲۱۵,۰۰۰ ریال

سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳ رمانی است در زمان ناپلئون در رابطه با ضدامپراتوری و ضدنظامی‌گری.
این داستان نمایانگر زشتی های جنگ است و سرگذشت افرادی را بازگو می کند که جنگ را با پوست و خون خود احساس کرده اند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین