سرزمین کوچکی که زیر چادر تو بود
سرزمین کوچکی که زیر چادر تو بود

سرزمین کوچکی که زیر چادر تو بود

نشر آنیما
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

مادر شد و دوباره تکان خورد هستی اش
تا بازهم لگد بخورد، جان به لب شود
تا باز غصه ی دونفر را بزاید و
هی اشک های شور خودش را ویار کرد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین