زندگی های دوگانه فرصت های دوباره
زندگی های دوگانه فرصت های دوباره

زندگی های دوگانه فرصت های دوباره

نشر چشمه
قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ ریال

«زندگی های دوگانه؛ فرصت های دوباره» حاصل سال ها فعالیت اینسدورف در حوزه تحقیق و تدریس سینمای کیشلوفسکی است و دربرگیرنده نقدهای تحلیلی و توصیفی آثار اوست همراه با اشاراتی فرامتنی به زندگی شخصی کیشلوفسکی.
خانم آنت اینسدورف استاد مطالعات سینمایی در دانشکده هنر دانشگاه کلمبیا است. مادرش لهستانی است و به واسطه او نیز با کریشتف کیشلوفسکی این فیلمساز برجسته لهستانی آشنا می شود. اینسدورف سال ها مترجم کیشلوفسکی بود و در جشنواره های جهانی این کارگردان برجسته تاریخ سینما را همراهی می کرد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین