رویای تراوا
رویای تراوا

رویای تراوا

نشر مایا
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

بریدن ناف دنیا رو
گمونم با دروغ و درد
شکسته "پاندورا" شاید
جهان پر می شه از نامرد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین