رساله تاریخ
رساله تاریخ

رساله تاریخ

نشر مرکز
قیمت: ۴۹۵,۰۰۰ ریال

فصل های سه گانه این کتاب به برخی از مهم ترین مسایل هرمنوتیک می پردازند. موضوع فصل نخست، دو مفهوم اصلی تاریخ است. یکی خود رویدادهای گذشته و دیگری گفتمانی که بیان نظام مند آن رویدادها را ممکن می کند و موجب دانایی تاریخی می شود. در این فصل روشن می شود که هر گونه شرح و توصیف رویدادهای تاریخی در حکم ارائه تاویلی از آن ها است و گذشته هرگز به طور کامل و دقیق بازشناختنی نیست. در فصل دوم مهم ترین مباحث فلسفی درباره تاریخ مطرح می شوند، مباحثی که به طور عمده در فلسفه مدرن و از سده هجدهم به این سو تدوین شده اند. فصل سوم بحث هایی تازه را درباره ارتباط میان تاریخ نگاری و روایت داستانی پیش می کشد. بحث هایی که هم چنان در محافل دانشگاهی غرب جریان دارند و از این جهت می توانند برای خواننده فارسی زبان تازگی داشته باشند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین