دیوانگی موزون
دیوانگی موزون

دیوانگی موزون

نشر مایا
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

رنجیده خاطر از من دیوانه ات نشو
روشن بمان و مانع پروانه ات نشو

روشن بمان و بال و پرم را بغل کن
ای شمس من! بمان! سحرم را بغل کن

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین