دوشنبه های کوهی
دوشنبه های کوهی

دوشنبه های کوهی

نشر سوره مهر
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

هوا گرفته .... زمین خسته .... آسمان دلگیر...
به چشم پنجره کوچ پرندگان دلگیر...

ردیف گیج درختان... غروب ... آدم ها...
چقدر می گذرد بی تو این زمان دلگیر...

من و جهان غریبی به وسعت یک تخت ....
و غربتی که اندازه جهان دلگیر....

پر است زندگی از روزهای تیره و تلخ ....
پر است از غم و شب های همچنان دلگیر

ببخش بی تو اگر زود و ساده می میرم
نباش از من و این مرگ ناگهان دلگیر....

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین