خیابان گرگان
خیابان گرگان

خیابان گرگان

نشر مایا
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

طهران - میدان آزادی

خسته ام
با لبخندی تلخ
مثل سیگار بهمنی
که هجده ی تیر را
روشن کرده بود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین