خسمه نظامی به نثر
خسمه نظامی به نثر

خسمه نظامی به نثر

نشر جمهوری
قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

این کتاب شامل کلیات مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و شرفنامه یا اسکندرنامه که توسط خانم گرجیان به نثر برگردانده شده و در ۹۷۶ صفحه توسط نشر جمهوری چاپ شده است. بخشی از کتاب را با هم بخوانیم:
در ابتدای خلقت که هنوز هیچ چیز وجود نداشت و عشق بی معنی بود، حضرت آدم که برگزیده و مورد قبول واقع شد، از نیستی به دروازه وجود آمد و در هستی را باز کرد. او بعد از جن و پری بر روی زمین پا گذاشت و خود اولین بشری بود که خلق شد. آدم جانشین خداوند بر روی زمین شد و پرچم نمایندگی خداوند را بر روی زمین به دست گرفت.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین