جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم
جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم

جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم

نشر مرکز
قیمت: ۷۹۵,۰۰۰ ریال

این کتاب حاوی مجموعه ی منجسم و پیوسته ای از تحلیل های جدی جامعه شناختی درباره ی پست مدرنیسم است و در آن پست مدرنیسم براساس نظریه ی اجتماعی، مطالعه ی جامعه شناختی فرهنگ و شالوده های قشربندی اجتماعی مربوط به آن، تحلیل و تبیین می شود. سه فرضیه در مورد پست مدرنیسم بررسی می شود: فرضیه ی تغییر فرهنگی که پست مدرنیسم را براساس «تمایز زدایی» از مدرنیسم جدا می کند؛ فرضیه ی نوع فرهنگی که مدرنیسم را «گفتمانی» و پست مدرنیسم را «تصویری» می داند، و فرضیه ی قشربندی اجتماعی که تولیدکنندگان و مخاطبان این دو نوع فرهنگ را در قشرهای در حال افول و ظهور جست و جو می کند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین