تمرین سکوت می کنم بعد از تو
تمرین سکوت می کنم بعد از تو

تمرین سکوت می کنم بعد از تو

نشر سوره مهر
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

از اوج سقوط می کنم بعد از تو
دل را برهوت می کنم بعد از تو
در آینه خیره می شوم بی تصویر
تمرین سکوت می کنم بعد از تو

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین