تبارهای دولت استبدادی
تبارهای دولت استبدادی

تبارهای دولت استبدادی

نشر ثالث
قیمت: ۹۸۰,۰۰۰ ریال

تبارهاي دولت استبدادي كه از لحاظ جزئيات تاريخي و بحث‌هاي روشن‌گر دربارۀ مسائل تئوريك استبداد بسيار غني است، به نظر بيش‌تر مورخان برجسته‌ از جمله اريك هابسبام ارزيابي چيره‌دستانه‌اي از تكامل دولت استبدادي در اروپاي غربي و شرقي است. دولت استبدادي همواره در نظريه و تاريخ‌نگاري ماركسيستي موضوع مهمي بوده است چراكه در دورۀ گذار بين اواخر فئوداليسم و ظهور سرمايه‌داري در اروپا رخ مي‌دهد. آندرسون نشان مي‌دهد كه دولت استبدادي در اروپاي غربي با سلطنت‌هاي متمركز، ارتش‌، بوروكراسي، ماليات‌بندي، قانون مدون، مراحل اوليۀ بازار يك‌دست و مركانتليسيم مشخص مي‌شود. بسياري اثر حاضر را مكمل سودمند آثار والرشتاين، برودل و مور مي‌دانند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین