تا سبز شوم از عشق؛شعرهای عاشقانه و نثر نِزار قبّانی
تا سبز شوم از عشق؛شعرهای عاشقانه و نثر نِزار قبّانی

تا سبز شوم از عشق؛شعرهای عاشقانه و نثر نِزار قبّانی

نشر سخن
قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

بخش نخست کتاب حاضر “در آیینه نثر”،گزینه نثر نزار قبانی و شامل مهم‌ترین ملاحظات او درباره شعر است.

این بخش برگرفته از سه کتاب شعر چراغی است سبز،داستان من و شعر و شعر چیست و توالی زمانی مطالب آن به ترتیب تاریخی انتشار کتابهاست که بیانگر تحول اندیشه و دیدگاه‌های اوست.

بخش دوم منتخب شعرهای عاشقانه اوست.

این گزیده ناظر به همه دفترهای شعر اوست و ترتیب قرار گرفتن شعرها براساس تاریخ سرودن و نشر آنهاست.

اگر توسّعا بتوان اصطلاح کرد،فقط یک شعر عاشقانه-سیاسی در این مجموعه آمده است.

دو زبانه عربی-فارسی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین