بیدارخوابی
بیدارخوابی

بیدارخوابی

نشر مایا
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

گفتی :
با این همه شعری که از بری
به سرزمینی می مانی
که مردمانش همه شاعراند.

گفتم:
به هر مردی که لبخند می زنی
چند تن از شاعرانم کشه می شوند
و شبیه می شوم
به کشوری در آستانه فروپاشی.
تو اما
عاشق لبخندی
و این غم انگیز است که نمی دانی
با هر تبسمت
باید خون شعری را گردن بگیری .

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین