اینک دختری میهن من است
اینک دختری میهن من است

اینک دختری میهن من است

نشر نگاه
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

من مه چشمان تو را
که دو پرستوی پرسوسو را دیدم
من نه قامت تو را
که شاخه‌ای نور را دیدم
من نه دهان تو را
که چشمه‌ای جوشان را چشیدم
من نه گیسوی تو را
که مشتی پرتو خورشید را دیدم
من نه صدای تو را
که زمزمه‌ی آب را شنیدم
من نه بوی تو را
که بوی خاک را بوییدم
من نه روی تو را
که خوابی سبز را دیم
من نه عشق تو را...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین