ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍ناوری‌: راه‍ب‍رده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ودات‍ک‍ای‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه
ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍ناوری‌: راه‍ب‍رده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ودات‍ک‍ای‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه

ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍ناوری‌: راه‍ب‍رده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ودات‍ک‍ای‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه

نشر هرمس
قیمت: ۱۲,۰۰۰ ریال

انتقال فناوری به کندن درخت از جایی و کاشتن آن در جای دیگری می‌ماند. همان‌گونه که کندن و کاشتن درخت به بررسی خاک، آب و هوا و زمینی که درخت را در آن بکارند نیاز دارد، انتقال فناوری نیز به بررسی‌های کافی قبلی درباره جامعه‌ای که فناوری تازه قرار است بدانجا انتقال یابد، محتاج است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین