افروختن و سوختن و جامه دریدن
افروختن و سوختن و جامه دریدن

افروختن و سوختن و جامه دریدن

نشر نیماژ
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

خضر، همّت طلبد از دل آوارۀ ما
مهر، دریوزه کند نور ز سیّارۀ ما
ما صبوحی‌طلبان صوفیِ صافی نفسیم
جرعه بر صبح فشانَد لب میخارۀ ما
دانۀ ما به گلو خوشه‌ی پروین دارد
سعیِ دهقان نبود بیهده دربارۀ ما
چه عجب گر سر انگشت به بازیچه زند
بر لب پر خرد کودک گهوارۀ ما

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین